Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Joey Acupuncturist in Amsterdam Oost.

1. Je afspraak

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je in met de algemene voorwaarden en privacy wetgeving zoals deze op deze pagina staan vermeld.

2. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Joey Acupuncturist besluiten om de behandeling niet uit te voeren, (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te verschaffen. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts.

3. Annuleren

Een gemaakte afspraak kan tot minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail afgezegd of verzet worden. Bij afzegging of verplaatsing korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak is Joey Acupuncturist genoodzaakt de volledige gereserveerde tijd in rekening te brengen. Die kan je overmaken op NL06 KNAB 0257 6120 09 t.a.v. Joey Acupuncturist

4. Betalingen

Alle behandelingen dienen met de pin of contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Joey Acupuncturist.

5. Aansprakelijkheid

Joey Acupuncturist is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen. Wanneer je je laat behandelen bij Joey Acupuncturist, dan is dit geheel op eigen risico.

6. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit door te geven.

Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf of je kind.

7. Privacy

Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

8. Uitsluiting van deelname en behandeling

Joey Acupuncturist behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

9. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Joey Acupuncturist te allen tijde worden gewijzigd.

Behandelovereenkomst
BEHANDELOVEREENKOMST

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Acupunctuur behandeling’ of ‘massage behandeling’
• de kosten van het consult

Ik heb kennis genomen van de gegevens in dit document en ik stem er mee in zodra de behandelafspraak tussen ons is vastgelegd.

Naam:________________________________ Datum:_____________________

Handtekening:___________________________________

Klachtenprocedure

Joey Acupuncturist is lid van de NVA. Dat betekent dat u kunt vertrouwen op zijn/haar vakkundigheid en kwaliteit. En op een correcte afhandeling van een klacht. In elke behandelrelatie kan namelijk een probleem ontstaan, bijvoorbeeld over de communicatie, bejegening, een nota, de behandeling of het resultaat ervan. Of een ernstigere klacht als letsel, intimidatie, ongewenste handelingen of schending van uw privacy. Blijf daar niet mee lopen, maar meld het. Klachtenprocedure:

1.U bent ontevreden over uw zorg.
2.U praat over uw klachten met uw zorgaanbieder.
3.U komt samen tot een oplossing. U kunt uw klacht loslaten.
4.U bent niet tevreden. U meldt uw klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.
5.De klachtenfunctionaris geeft advies en staat u bij m.b.t. het indienen van een klacht en bemiddelt bij het komen tot een oplossing.
6.U meldt uw klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder. U ontvangt binnen 6 weken een oordeel. Indien noodzakelijk kan de termijn worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder informeert u daarover.
7.U bent niet tevreden met het oordeel. U meldt uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil, of bij de geschilleninstantie van de zorgaanbieder. U betaalt € 50 klachtengeld. www.zorggeschil.nl
8.Zorggeschil doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van max. € 500 in de proceskosten. Zorggeschil kan u letselschadevergoeding toekennen van max. € 25.000.
9.U neemt genoegen met de uitspraak. U kunt uw klacht loslaten.
10.U bent niet tevreden met de uitspraak. U kunt binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek indienen tot vernietiging bij de Kantonrechter.

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday Closed
Saturday Closed
Sunday Closed